پیوند به
موقعیت وب

 

 

اولويت هاي پژوهشي

 

1-میزان آگاهی دانشجویان سال آخر اتاق عمل در رابطه با روش صحیح اسکراب در پرسنل و بیمار

2- بررسی میزان آگاهی دانشجویان در مورد میزان کنترل عفونت در اتاق عمل