پیوند به
موقعیت وب

 

 

برنامه كارآموزي رشته اتاق عمل در نيمسال دوم 93-92

 

 
برنامه كارآموزي  دانشجويان كارشناسي پيوسته اتاق عمل ترم 3

 

 
برنامه كارآموزي دانشجويان كارشناسي پيوسته اتاق عمل ترم 5

 

 
برنامه كارآموزي دانشجويان كارشناسي پيوسته اتاق عمل ترم 7

 


برنامه كارآموزي دانشجويان كارشناسي ناپيوسته اتاق عمل ترم 3

 

برنامه كلاسي دانشجويان كارشناسي پيوسته اتاق عمل ترم 2

 

برنامه كلاسي دانشجويان كارشناسي پيوسته اتاق عمل ترم 4

 

برنامه كلاسي دانشجويان كارشناسي پيوسته اتاق عمل ترم 6

 

برنامه كلاسي دانشجويان كارشناسي پيوسته اتاق عمل ترم 8

 

برنامه كلاسي دانشجويان كارشناسي ناپيوسته اتاق عمل ترم 2

برنامه كلاسي دانشجويان كارشناسي ناپيوسته اتاق عمل ترم 4