پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

 

 

 


خانم شیرین مددکار


کارشناس

محل و ساعت حضور:

از شنبه تا چهارشنبه - دانشکده پیراپزشکی 

 

 

 

 

  اقای دکتر رضا علیشاهی

 پزشک عمومی

محل و ساعت حضور:

از شنبه تا چهارشنبه - دانشکده پیراپزشکی


 

 

 

 

 

اقای محمد حسین عوض بخش

 کارشناس ارشد بیوشی

محل و ساعت حضور:

از شنبه تا چهارشنبه - دانشکده پیراپزشکی