پیوند به
موقعیت وب

 


 

 

آقای احمد انتظاری

کارشناس ارشد بیهوشی

Entezari_1343ahmad@yahoo.com

رزومه


محل و ساعت حضور :

شنبه و يكشنبه دانشكده پيراپزشكي

دوشنبه تاچهارشنبه ازصبح تاظهربيمارستان و ظهربه بعد دانشكده پيراپزشكي


 

 

 

 آقای محمد رضا خواجه امینیان

کارشناس ارشد پرستاری

Khajehaminian@gmail.com


رزومه

محل و ساعت حضور : 

شنبه ها و يكشنبه و سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 14-13 اتاق 126