پیوند به
موقعیت وب

 

مدير گروه اتاق عمل

   

 

 

 

 

آقای احمد انتظاری

مدیر گروه اتاق عمل

ahmadentezari@ssu.ac.ir

رزومه

محل و ساعت حضور:

شنبه و يكشنبه دانشكده پيراپزشكي

دوشنبه تاچهارشنبه ازصبح تاظهر بيمارستان وظهربه بعد دانشكده پيراپزشكي