پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

دکترمریم دافعی

مدیر گروه مامایی

عضو هیأت علمی مامایی دانشکاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

maryam-dafei@yahoo.com

ساعت حضوردردانشکده :شنبه تاچهارشنبه

رزومهدکترمهشیدبکایی

مدیرگروه کارشناسی ارشدمشاوره درمامایی

عضوهیئت علمی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

mah-bokaie@yahoo.com

ساعت حضوردردانشکده:شنبه تاچهارشنبه

رزومه