پیوند به

موقعیت وب

 

 


دکتر بهناز انجذاب

عضو هیأت علمی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد
behnaz_enjezab@yahoo.com
ساعت حضوردردانشکده:
شنبه تا چهارشنبه
رزومه

 

 

 

 

 

دکترمهشید بکائی
عضو هیأت علمی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

mah_bokaie@yahoo.com
ساعت حضوردردانشکده:
شنبه تا چهارشنبه
رزومه

 

 

 

 

اعظم خوشبین
عضو هیأت علمی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد
a_khoshbin2000@yahoo.com
ساعت حضورذردانشکده:
شنبه تا چهارشنبه
رزومه

 

 

 

 

دکتر مریم دافعی
عضو هیأت علمی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد
maryam_dafei@yahoo.com
ساعت حضوردردانشکده:
شنبه تا چهارشنبه
رزومه

 

دکتر تهمینه فرج خدا
عضو هیأت علمی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد
farajkhoda_t@yahoo.com
ساعت حضوردردانشکده:
شنبه تا چهارشنبه
رزومه

 

 

 

 

شهناز مجاهد
عضو هیأت علمی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد
sh_mojahed@yahoo.com
ساعت حضوردردانشکده:
شنبه تا چهارشنبه
رزومه