پیوند به

موقعیت وب

 شرح وظایف معاون آموزشی دانشکدهشركت در جلسات آموزشي ، برخي جلسات اداري دانشكده ، جلساتي كه از طرف معاونت آموزشي دانشگاه برگزار ميگردد .شرکت درشوراي آموزشي دانشگاه و دانشكده در طول سال

بررسي وتدوين طرح هاي آموزشي دانشكده وارجاع آنها به شوراهاي آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشگاه

تدوين سياست هاي آموزشي دانشكده باتوجه به خط مشي آموزشي دانشگاه

برنامه ريزي جهت ايجاد زمينه هاي اجرائي مصوباتي كه توسط معاونان آموزشي دانشگاه ابلاغ ميگردد.

پيشنهاد شرايط پذيرش دانشجو وتعيين ظرفيت پذيرش و پيشنهاد آن به معاونت آموزشي

بررسي واظهار نظر درمواردي كه رئيس دانشكده به شورا ارجاع میدهد

مطالعه واتخاذ تصميم در مسائل آموزشي دانشجويان از لحاظ پيشرفتهاي علمي وعملي آنان

نظارت برامور مربوط به وظيفه عمومي دانشجويان وصدور گواهي اشتغال به تحصيل آنان

نظارت بر صدور گواهينامه پايان تحصيلات وريز نمرات وتائيديه مدارك تحصيلي

نظارت برثبت نام وتعيين واحد دانشجويان رشته هاي مختلف دانشکده