پیوند به
موقعیت وب

 

   

 اخبار گروه:

 

 

 نقشه سلامت جمهوري اسلامي ايران در برنامه پنجم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي١٣٩٣-١٣٨٩   ادامه...

 

 

نقشه جامع علمی کشور:
دستيابي به آرمانهاي بلند نظام مقدس جمهوري اسلا مي ايران مستلزم تلاش همه جانبه در تمام ابعاد فرهنگي،علمي،اجتماعي و اقتصادي است. ازاين رو تدوين و اجراي برنامه هاي پيشرفت در بازه اي زماني معين واختصاص منابع لازم براي تحقق اهداف اين برنامها از لوازم ضروري احرازجايگاهي در شأن ايران اسلامي است.
ادامه... 

 

 

آرشيو خبرها و اطلاعيه هاي گروه علوم آزمايشگاهي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرشيو اطلاعيه ها و خبرهاي گروه علوم آزمايشگاهي