پیوند به
موقعیت وب

 

دکتر سید مجتبی یاسینی

 

مرتبه علمی : دانشیار

 

مدیر گروه روانپزشکی

 

 

ساعت حضور در مرکز روانپزشکی: 8-14

 

پست الکترونیک:yassini@ssu.ac.ir

yassiniard@yahoo.com

 

 

 

رزومه