پیوند به
موقعیت وب

 

برنامه کارآموزی پزشکی اجتماعی و بهداشت

برنامه کارگاه کارآموزی پزشکی اجتماعی بهمن ماه 1389

برنامه کارگاه کارآموزی پزشکی اجتماعی تیرماه 1390

 

برنامه کارورزی پزشکی اجتماعی و بهداشت

برنامه کارگاه کارورزی پزشکی اجتماعی اردیبهشت ماه 1390

برنامه کارگاه کارورزی پزشکی اجتماعی خرداد ماه 1390

برنامه کارگاه کارورزی پزشکی اجتماعی تیرماه 1390

برنامه کارگاه کارورزی پزشکی اجتماعی آبان ماه 1390

برنامه کارگاه کارورزی پزشکی اجتماعی اردیبهشت ماه 1391

برنامه کارگاه کارورزی پزشکی اجتماعی خردادماه 1391

 

برنامه جلسات رفع اشکال MPH

برنامه جلسات رفع اشکال ترم 4

برنامه جلسات رفع اشکال ترم 2

برنامه جلسات رفع اشکال ترم 1