پیوند به

موقعیت وب

 

1.تکمیل فرم پرسشنامه طرح تحقیقاتی

مجری طرح در ابتدا پس از مشخص شدن موضوع با دریافت فرم "پرسشنامه طرح تحقیقاتی" (از واحد پژوهشی دانشکده و یا دانلود از لینک مربوطه ) و تکمیل تمامی قسمتهای آن با راهنمایی کارشناس پژوهشی پروپزال طرح را به واحد پژوهشی دانشکده تحویل نماید.


2. تحویل پروپزال به مسئول پژوهشی دانشکده و ارسال آن جهت نظر خواهی داوران

پروپزال ارسالی به کارشناس پژوهشی دانشکده تحویل و بعد ازثبت تاریخ تحویل و بررسی اولیه توسط از نظر تکراری نبودن موضوع و کامل بودن قسمتهای مختلف آن با رعایت محرمانه بودن اسامی مجریان به 2 داور متخصص فرستاده شده و بعد ازپیگیری جهت اخذ نظرات داوران در نوبت مطرح شدن در جلسه قرار می گیرد.


3. مطرح شدن پروپزال در شورای پژوهشی

کارشناس پژوهشی دانشکده طبق هماهنگی قبلی با مجریان طرح ها و شورای پژوهشی دانشگاه،دعوتنامه مربوط به جلسه را جهت مجریان ارسال مینماید. مجری اول موظف است در جلسه حضور داشته و از طرح خود دفاع نماید و اعضاء در راستای اصلاح طرح پیشنهادات خود را ارائه می دهند که توسط دبیر جلسه نوشته شده و طی صورتجلسه ای که به امضای اعضا شورا می رسد موارد پیشنهادی اصلاح طرح به مجری اطلاع رسانی می گردد و مجری موظف است در اسرع وقت پروپزال را اصلاح و مجددا به واحد پژوهشی دانشکده ارسال نماید.


4. ارسال پروپزال به کمیته اخلاق در پژوهش

در صورتی که شورا مقرر نماید و طرح نیاز به رعایت مسائل اخلاقی داشته باشد طرح نهایی اصلاح شده به کمیته اخلاق در پژوهش فرستاده می شود.


5. ثبت اطلاعات در نرم افزار Research

بعد از بررسی پروپزال اصلاح شده توسط کارشناس پژوهشی در صورتی که کاملاً اصلاح شده و نامه کمیته اخلاق دریافت شده است،تمامی اطلاعات طرح به صورت در نرم افزار Research که توسط کارشناس پژوهشی در دسترس است ثبت شده و شماره طرح برای آن منظور می گردد.


6. ارسال پروپزال از واحد پژوهشی دانشکده به معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

درصورت بلامانع بودن طرح ،پروپزال نهایی همراه با مدارک مربوط که شامل :صورتجلسه مربوط به تصویب طرح،نظرات داوری،حکم استخدامی اعضای هیأت علمی مجری و معرفی نامه به معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد جهت مطرح شدن در کمیتۀ بودجه بندی به معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه ارسال می گردد.


 
7. ارائه گزارش پیشرفت طرح

پس انجام مراحلی از طرح ،گزارش پیشرفت طرح را تهیه کرده و برای تائیدبه واحد پژوهشی دانشکده تحویل نمائید.پس از انجام طرح بصورت کامل گزارش نهائی طرح را تهیه کرده وبه دفتر پژوهشی تحویل نمائید.


پس از تائید گزارش نهائی طرح، سه نسخه از آن را به همراه فایل الکترونیکی ( CD) برای ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه به دفتر پژوهشی دانشکده تحویل نمائید.