پیوند به

موقعیت وب

 
 مركز مهارتهاي باليني :(Skill Lab Center)

 رسالت مرکز :                
یکی از رسالت های مهم دانشکده پرستاری تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد می باشد و در طول مدت تحصیل باید در زمینه عملی نیز توانایی کافی را کسب نمایند. از این رو جهت کاهش صدمه به بیمار یدر حین آموزش و نیز کاهش استرس دانشجویان در برخوردهای اولیه با بیماران ضرورت ایجاد بخش آموزش مهارتهای بالینی را در دانشکده پرستاری فراهم میکند.

هدف اصلی:
شبیه سازی یک محیط بالینی بطوری که دانشجویان آموزش مهارت های بالینی و ارتباطی را با استفاده از انواع وسایل در محیط آرام و کنترل شده قبل از ورود به محیط واقعی فرا گیرند. 

اهداف کلی:
1- کسب مهارت عملی
2- صلاحیت تکنیکی
3- مهارت حرفه ای