پیوند به

موقعیت وب

 

 

ردیف

نام رشته

 

 مقطع

 

سال تاسیس

 

تعداد کل واحد

 

1

 پرستاری

کارشناسی پیوسته

1390

 134