پیوند به

موقعیت وب

 

کارگاه آشنایی با کتابخانه دیجیتال جهت دانشجویان دانشکده پرستاری میبد برگزار گردید. آقای مهندس صادقیان آموزشهای اولیه را به دانشجویان ارائه دادند. ان شاء ا... در ترمهای آینده نیز این کارگاه جهت دانشجویان جدیدالورود برگزار خواهد شد.