پیوند به

موقعیت وب

 

دورنما (Vision )

براسا اين برنامه آموزشي در ده سال آينده همگام با دنياي درحال تغيير فراگيرندگان اين رشته طبق استانداردهاي منطقه اي جهاني آموزش خواهند ديد ، دانش آموختگان اين رشته جايگاه خود را در عرصه هاي مختلف ارائه خدمات در كليه سطوح پيشگيري مشخص و تثبيت خواهند نمود ، در سطح ملي پست ها را اشغال نموده ، خدمات اثربخش و مقرون به صرفه در جهت اعتلاي سطح سلامت جامعه و بهبود كيفيت زندگي مددجويان ارائه خواهند داد و درسطح منطقه اي و بين المللي مطرح خواهند بود .

هدف كلي (Aims)

هدف كلي آموزش پرستاري در مقطع كارشناسي ، تربيت افرادي است كه قادر باشند به عنوان عضوي از تيم سلامت به ارائه خدمات مراقبتي و بهداشتي ، آموزشي،پژوهشي،مشاوره اي ،‌مديريتي و حمايتي و توانبخشي جهت تأمين ، حفظ و ارتقاء‌سلامت فرد ، خانواده و جامعه بپردازند .

نقش هاي (Role definitions ) دانش آموختگان رشته پرستاري در نظام سلامت
نقش هاي دانش آموختگان شامل : نقش مراقبتي و بهداشتي،آموزشي، پژوهشي،‌
مشاوره اي،‌مديريتي و حمايتي و توانبخشي مي باشد .