پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

     

 

                                          مقالات گروه خدمات بهداشتی

 

 

مقالات دکتر باقیانی مقدم

 

1- بررسی آگاهي، نگرش و عملکرد زنان آرايشگر يزد نسبت به هپاتيت B 1384

2- بررسي کيفيت زندگي بيماران ديابتي نوع 2 يزد

3- مقايسه نتايج آزمون رايانه اي با کتبي در ارزشيابي حيطه شناختي دانشجويان در بخش ارتودنسي

4- مقايسه نيازهاي بهداشتي درماني دهان و دندان سالمندان مقيم و غيرمقيم در خانه سالمندان شهرستان يزد

5- بررسي مديريتي زباله هاي خانگي شهر يزد

6- بررسي تاثير آموزش مهارتهاي ارتباطي به کارکنان بهداشت در بهبود آگاهي و عملکرد مادران داراي کودک 12-4 ماهه درخصوص افت وزن

7- سنجش نگرش وعملکرد دانشجويان علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد نسبت به خود درماني با دارو

8- ديدگاه مربيان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی در زمينه مشکلات کارآموزی دانشجويان دانشکده بهداشت

9- بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد دامداران منطقه بهاباد در مورد تب مالت (بروسلوز)

10- بررسي تيپ شخصيتي و وضعيت حادثه در موتورسواران حادثه ديده شهرستان يزد سال 1383

11- بررسي نگرش زوجين 49-15 ساله شهر يزد در زمينه تنظيم خانواده و استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري(1385)

12- بررسي تاثير آموزش بر آگاهي، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي در مورد مصرف شير و لبنيات

13- تاثير مداخله آموزشي بر ميزان کيفيت زندگي بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه کننده به مرکز تحقيقات ديابت يزد

14- بررسي وضعيت سلامت عمومي کارکنان معدن سرب و روي کوشک

15- بررسي پيشگويي کننده هاي خودمراقبتي در بيماران ديابتي مراجعه کننده به مرکز تحقيقاتي ديابت يزد براساس الگوي اعتقاد بهداشتي توسعه يافته

16- عوامل مرتبط با خودتنظيمي فشارخون در مبتلايان به پرفشاري خون براساس مدل رفتار مبتني بر هدف در شهر يزد (1385)

17- نقش اعتقادات بهداشتی در انجام رفتارهای پيشگيری کننده از ديابت نوع 2 در افراد در معرض خطر

18- بررسي عوامل مرتبط با رفتارهای پيشگيری کننده سرطان پوست در دانش آموزان دختر دبيرستانی شهر يزد براساس تئوری انگيزش محافظت

19- The study of self-esteem and some factors influencing it among students passing their last study year from different majors in Shahid Sadoughi Medical Sciences University in Yazd city, Iran.

20- Caesarean section, Vaginal Delivery and Post Natal Depression

21- Effect of mass media educational intervention during the 2005 cholera epidemic in Iran.

22- the effect of health education using behavior intention model on of cesarean in Khomainy-shahr, Iran

23- Depression in menopaused and non menopaused women

24- knowledge, Risk perceptions and behavioral intentions related to hepatitis B among health managers in Yazd province (Iran)

25- efficacy of BASNEF model in controlling of Diabetic patients in the city of Yazd. Iran.

26- Smoking behavior investigation in students of Isfahan medical university Iran

27- A survey about foot care in diabetic patients, based on health belief model in Kermanshah, Iran (2005)

28- The effects of education on formula and Bottle-Feeding behaviors of nursing mothers based on PRECEDE model

29- Knowledge and attitude about HIV/AIDS of schoolteachers in Yazd, Islamic Republic of Iran

30- The effect of education on improvement of quality of life by SF-20 in type 2 diabetic patients.

31- The effects of health belief model based education program for foot care in diabetic patients type II in Kermanshah, Iran

32- Effect of education on self-monitoring of blood pressure based on BASNEF model in hypertensive patients

33- Relationship between locus of control and adherence to diabetes regimen in a sample of Iranians

34- Attitude towards and use of ecstasy in medical university inters based on HBM

35- A survey about determining the total Coliforms bacteria in process of introduction of ice in yazd ,Iran

36- Peer-Led versus teacher -Led Aids education for female high schools students in yazd,IRAN

 

مقالات دکتر مظلومی

 

1- بررسی آگاهی و نگرش دانش آموزان دبيرستان های استان يزد در مورد ايدز

2- نگرش دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهيدصدوقی يزد نسبت به رشته روانپزشکی

3- ميزان تاثير آموزش بهداشت بر آگاهی، نگرش و عملکرد معلمان زن مدارس راهنمايی شهر يزد در مورد سرطان پستان

4- ارتباط بين اعتماد به نفس و خودکارآمدی با رفتارهای بهداشتی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شهيدصدوقی يزد (1384)

5- بررسی آگاهی و نگرش معلمان شهرستان زرين دشت در مورد موادمخدر و مواد شيميايی اعتياد آور

6- بررسی کيفيت زندگی بيماران ديابتی نوع 2 يزد

7- بررسی آگاهی، نگرش و رفتارهای زنان در مورد بهداشت باروری در هفت شهر مرکزی ايران

8- بررسی تاثير آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران خانه دار مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی آزادشهر شهر يزد نسبت به سرطان پوست- 1387

9- بکارگيری مدل رفتار برنامه ريزی شده توسعه يافته در پيش بينی استفاده از کلاه ايمنی در کارمندان موتورسوار شهر يزد (1385)

10- بررسی ميزان شيوع افسردگی در بيماران ديابتی نوع 2 مراجعه کننده به مرکز تحقيقات ديابت يزد در سال 1387

11- بررسی ميزان تداوم و علل مرتبط با قطع روش های پيشگيری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان يزد

12- بررسی برخی عوامل مرتبط با بهداشت دهان و دندان براساس الگوی اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان دختر دبيرستان های شهر يزد

13- عوامل مرتبط با خودتنظيمي فشارخون در مبتلايان براساس مدل رفتار مبتني بر هدف در شهر يزد 1385

14- بررسی ارتباط موازنه تصميم گيری در انجام ورزش کارمندان شهر يزد براساس مدل فرانظريه ای

15- بررسي ميزان تاثير Role modeling (تئاتر) در آموزش بهداشت دهان و دندان

16- بررسي وضعيت عوامل مستعد کننده خودمراقبتي و ارتباط آن با رفتارهاي خودمراقبتي در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد

17- بررسي عوامل مرتبط با رفتارهای پيشگيری کننده سرطان پوست در دانش آموزان دختر دبيرستانی شهر يزد براساس تئوری انگيزش محافظت

18- نقش اعتقادات بهداشتی در انجام رفتارهای پيشگيری کننده از ديابت نوع 2 در افراد در معرض خطر

19- The effect of health education on knowledge , Attitude and practice (KAP) of high school students' towards brucellosis in Yazd.

20- Knowledge and attitude about HIV/ALDS of schoolteachers in Yazd, Islamic republic of Iran.

21- Survey of ownership and use of mobile phones among medical science students in Yazd

22- A study of the knowledge attitude and practice (KAP) of faculty members of Yazd university regarding cardiovascular disease (CVD) and its risk factors

23- Attitude towards and use of ecstasy in medical university inters based on HBM

24- Relationships between locus of control and adherence to diabetes regimen in a sample of Iranians

25- Knowledge , attitude and performance study of secondary school teachers of Yazd city regarding skin cancer

26- Utilising the PRECEDE model to predict factors related to self -care behaviours in patients with rheumatoid arthritis in Yazd.

 

مقالات مهندس دهقانی تفتی

 

1- میاز چشمی و گزارش سه مورد آن از شهرستان میبد

2- شناسایی عقرب های استان یزد با تأکید بر مطالعه زیستی گونه های غالب

3- بررسی 10 ساله موارد ثبت شده حیوان گزیدگی در مراجعین به مرکز بهداشتی درمانی نیکوپور یزد 1378-1369

4- بررسی اپیدمیولوژیک موارد مثبت مالاریای استان یزد طی 10 سال گذشته ( سالهای 71 ال80 (

5- بررسی میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد از بیماری لیشمانیا در سال 1384

6- بررسی کیفیت زندگی در دوران یائسگی و فاکتورهای مرتبط در زنان شهر یزد در سال 1387

 

71- Health related quality of life in children with Thalassaemia in Yazd, Iran: A case control study

8- The effect of health education on knowledge and practice of health volunteers about prevention of Leishmaniasis in Yazd city.

9- Study of film watching rate (cinematic, dramatic, documentaries and Tv series), Religious behaviors and mental health status among students in Shahid Sadoughi University of medical sciences.

10- بررسی شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در رانندگان کامیون استان یزد- 1387

11- وضعیت خستگی مزمن و ارتباط آن با حوادث کاری و نوبت کاری در کارگران سنگ آهن مرکزی ایران

12- Related factors to preventive behaviors of cutaneous leishmaniasis among families in Yazd (Iran) based on health belief model

13- The knowledge of people about Tuberculosis in Yazd, Iran

14- بررسی وضعیت بهداشت محیط کار و معاینه فیزیکی قالیبافان روستاهای شهرستان مهریز در سال 1383

15- A survey on effect of health education on health volunteer performance and knowledge in prevention of cutaneous Leishmaniasis in Yazd.