پیوند به
موقعیت وب

 

 طرح های تحقیقاتی

 

 

ردیف

عنوان طرح

مجریان

رشته

1

بررسي داپلر عروق کاروتید در بیماران کاندید جراحی عروق کرونر قلب

دکتر رضا نفیسی مقدم

 رادیولوژی

2

بررسی ده ساله یافته های سی تی اسکن مغز در بیماران ترومایی شهرستان یزد

دکتر رضا نفیسی مقدم

 رادیولوژی

3

بررسی اقطار اربیت در جمعیت نرمال یزد توسط سی تی اسکن

دکتر رضا نفیسی مقدم

 رادیولوژی