پیوند به
موقعیت وب

 

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

طرح درس

 

 

عنوان درس : سونوگرافی در مامایی 

ميزان واحد : 1 واحد

محل تشكيل كلاس : کلاس درس-بخش رادیولوژی – بیمارستان شهید صدوقی 

ترم تحصيلي : ترم سوم- سال تحصیلی 89-90

مقطع تحصيلي فراگيران: کارشناسی پیوسته مامایی 

نام مدرس : دكتر رضا نفیسی مقدم

دروس پيش نياز : اناتومی

 

مقدمه :

سونوگرافی یکی از وسایل ضروری برای تشخیص حاملگی و بیماریهای زنان است. امروزه کاربرد سونوگرافی در رشته مامایی علاوه بر تشخیص کاربرد درمانی دارد و برای سنتز مایع امنیون و بررسی بیماریهای ژنتیکی استفاده می شود.بنابراین اشنایی دانشجویان با روشهای سونوگرافی و چگونگی در خواست و کاربرد ان جزو اموزشهای ضروری دانشجویان مامایی می باشد.

 

هدف يا اهداف كلي : GIO

آشنا شدن دانشجو با دستگاه سونوگرافی ،روشها و امادگی قبل از سونوگرافی و اندیکاسیونهای ان

 

اهداف ويژه  يا عيني :  SOB

دانشجویان  در پایان درس قادر خواهند بود  :

 

1-با اصول اولیه فیزیک سونوگرافی اشنا باشند.

2- انواع روشهای سونوگرافی را بشناسند.

3- ریپورتهای سونوگرافی را بتوانند تفسیر کنند . 

4- موارد اندیکاسیون سونوگرافی در حاملگی را  برشمرند .

5- کار برد داپلر را بدانند.

6- علایم تومورهای خوش خیم تخمدان را تشخیص  بدهند .

7- علایم تومورهای بدخیم تخمدان را شرح بدهند .

8-  امنیوسنتزرا توضيح بدهند.

9-با عوارض امنیوسنتز با گاید سونو را بدانند .

10- طریقه تعیین سن حاملگی را بدانند.

11-طرز کار دستگاه سونوگرافی را شرح بدهند .

12- روش اندازه گیری مایع امنیوتیک را توضیح دهند.

13- IUGR را تعريف بكنند .

14- پلویمتری را تعريف بكنند .

15- عوارض ناشي رادیولوژی در حاملگی را ليست كنند .

16- موارد منع استفاده سونوگرافی در تشخیص بیماریهای زنان را برشمرند .

17- انومالیهای رحم را بشناسند.

18- روش تشخیص انومالیهای رحم را بدانند.

19- موارد استفاده سونوگرافی در بیماریهای لگن را يك به يك برشمرند .

 

 

استراتژي آموزشي :

سخنراني - پرسش و پاسخ بحث

 

وسايل سمعي وبصري :

کامپیوتر –پاور پونت –سی دی اموزشی

 

روش ارزشيابي :

امتحان MCQ در پایان ترم

 

 

منابع :

1-Obstetric ultrasonography . Callen 2008 p:182-225

2-Diagnostic ultrasonography . Goldbeurg  2006  p:294-339

 

 

 

 

 

 

9-جدول زمانبندي :

 

جلسه

عنوان مبحث

ساعت

1

اشنایی با سونوگرافی و انواع ان

2ساعت

2

سونوگرافی سه ماهه اول بارداری

2ساعت

3

سونوگرافی در تریمستر دوم و سوم

2ساعت

4

پلویمتری

2ساعت

5

انومالی جنینی

2ساعت

6

IUGR

2ساعت

7

بیماریهای رحم

2ساعت

8

بیماریهای تخمدان

2ساعت