پیوند به
موقعیت وب

 

دستیاران گروه رادیولوژی

 

 

dr.namdaran @gmail.com

دکتر علیرضا نامداران

mozhgankord@ymail.com

دکتر مژگان کرد

Tahere-shanbezade@yahoo.com

دکتر طاهره شنبه زاده

sharahjin@gmail.com

دکتر ناصر سفید رخ شره جین

DRmanouchehr@yahoo.com

دکترمنوچهر حیدری

DRsamiee@gmail.com

دکترمحمد مجید سمیعی

M shishesaz @yahoo.com

دکتربهزاد شیشه ساز

DRMPb.radiology@yahoo.com

دکتر محمد پارچه باف

Moosa.ostadi@yahoo.com

دکتر موسی استادی

Taghi.roshanbovanlo@yahoo.com

دکتر تقی روشن بوانلو

a.tajiki@yahoo.com

دکترسید علی تاجیکی

niloofar-daneshian@yahoo.com

دکتر نیلوفر دانشیان

m-hakiminia@yahoo.com

دکتر مرجان حکیمی نیا

femedico@gmail.com

دکتر فاطمه افتخار

Mohammad sadeghi m@yahoo.com

دکتر محمد جواد محمد صادقی

Arashmahdavi@gmail.com

دکتر سید آرش مهدوی

likethemoon-85@yahoo.com

دکتر مهدیس مرعشی