پیوند به
موقعیت وب

 

طرح های تحقیقاتی دکتر جلیل زارع:
فایل pdf

 

 

سال

عنوان طرح

مجری

73-74

  85-86
 

  
69-70

  
77-78

  75-76
 

 72-73
 

 73-74 
 

 
81-82

   73-74 
  
86-87

 
       
 
    

تعيين مقدار كلسي تونين در بيما ران با تروماي مثعدد ومقايسه أن در افراد بيهوش و هوشيار

 مقايسهMRI وعلائم كلنيكي بيمار با أرتروسكوبي  
زانو

 
بررسي 100 مورد شكستكي تنه تيبيا در بيمارانمراجعه بيمارستان  شهيد رهنمون

 
مقايسه أرتروكرافي و أرتروسكوبي در صدمه هايدروني زانو

 
انتايج درمان جراحي شكستكي تنه ران در اطفال 5-14 سال

 
بررسي نتايج درماني شكستكي هاي كاليس بخش اورتوبدي شهيد رهنمون 71-72

 
بررسي انواع سكستكي هاي اندام و ستون فقرات سا

 
تابستان 73 اورزانس كلانتري يزد

 بررسي نتايج درماني جااندازي بسته شكستكي ساعد 
در اطفال

 
بررسي ابيدميولوزيك اتر درماني كورتون 

 
وزيلوكايين موضعي در TENIS ,GOLF ELBOW

 
نتايج درمان بيج خوردكي مج با نوع 1و2 با كجكوتاه ساق

دکتر جليل زارع مهرجردي