پیوند به
موقعیت وب

 

اولویت های پژوهشی

 

مقایسه تاثیر درمانی گلوکانتیم با فلوکونازول روی سالک

بررسی وضعیت سل در سالمندان در استان

بررسی وضعیت  عفونتهای هپاتیت B,C,HIV در معتادان

 

بررسی دموگرافیک بیماری سل

بررسی میزان موفقیت درمان سل

بررسی عوارض گلوکانتیم در درمان بیماری سالک

دکتر جمشید آیت اللهی