پیوند به
موقعیت وب

 

  

 عنوان طرح

 مجریان

 رشته

 سال تحصیلی

طرح میزان بروز سالیانه بقایای فلجی پولیومیلیت در دبستانهای استان یزد

دکتر فاطمه بهناز -دکتر محمود محمدزاده

 عفونی

 1370           

شیوع عفونت هپاتیت c در دندانپزشکان شهر یزد و سنجش آگاهی آنها در مورد هپاتیت

دکتر محمد علی بهناز - دکتر فاطمه بهناز - دکتر محمود محمد زاده

عفونی

  1381

بررسی سرخجه مادرزادی در نوزاد مادرانی که بدون اطلاع ازبارداری واکسینه شده اند

دکتر فاطمه بهناز -دکتر محمود محمدزاده-دکتر مهدخت صدر بافقی

عفونی

  1382

 همکار بالینی طرح ارزیابی واکسن کشته شده سالک توسط دکتر محبعلی در دانشکده بهداشت دانشگاه تهران با کمک انستیتو رازی حصارک انستیتو پاستور و سازمان جهانی بهداشت            

دکتر محمود محمدزاده

عفونی

  1369تا 1370

بررسي ميزان آگاهي و عملكرد پرستاران در رابطه با حوادث تلقيح سرسوزن در بيمارستان شهيد صدوقييزد در سال 1383

بررسی میزان مثبت بودن آزمایش VDRL افراد مراجعه کننده به درمانگاههای شهر یزد در سال 1391-1388

دکتر جمشید آیت اللهی 

 عفونی

 1386

1391

بررسي ميزان بقاي ايمني واکسن هپاتيت Bبعداز7سال ازتزريق آن درکودکان مدارس

 دکتر جمشید آیت اللهی-مجری دوم 

 

1380

بررسي نتايج درمان آميبيازيس حادروده اي بامجموعه يدوکينول و مترونيدازول

 دکتر جمشید آیت اللهی-مجری اول 

 

1377

بررسي اپيدميولوژيک آمبيازيس درشهرستان اردکان درسال 74             

 دکتر جمشید آیت اللهی-مجری اول  

 

1374

بررسي علائم باليني وآزمايشگاهي آميبيازيس حادروده اي درشهراردکان

 دکتر جمشید آیت اللهی -مجری اول 

 

1377

 ميزان شيوع دراعضاي خانواده افراد+HBAg +HBAg درسال 80درشهريزد

 دکتر جمشید آیت اللهی -مجری اول 

 

 1380

 بررسي شيوع پيوري و باکتريوري بدون علامت در بيماران ديابتي مراجعه کننده به مرکز تحقيقات ديابت يزد

 دکتر جمشید آیت اللهی -مجری اول 

 

 1382

در افراد ديابتي و غيرديابتي E-coli مقايسه پاسخ به درمان عفونتهاي ادراري ناشي از

 دکتر جمشید آیت اللهی -مجری اول 

 

 1382

وضعيت ايمني ناشي از واکسن هپاتيت ب در کارکنان رسته بهداشتي - درماني بيمارستان شهيدصدوقي يزد در سال 82

 دکتر جمشید آیت اللهی -مجری اول 

 

 1383

 مطالعه ميزان اثربخشي واحد توسعه پژوهش هاي باليني بر توسعه کمي و کيفي تحقيقات باليني در بيمارستان شهيدصدوقي يزد در سال 85-1382

  دکتر جمشید آیت اللهی -مجری سوم  

 

 1382

 بررسي ميزان فراواني مثبت بودن تستPPD و اسکار  BCG در ساکنان خانه سالمندان يزد در سال1383

 دکتر جمشید آیت اللهی-مجری چهارم 

 

 1383

 مقايسه پاسخ به درمان زخم پاي ديابتي به کليندامايسين و سفازولين تزريقي

 دکتر جمشید آیت اللهی-مجری دوم 

 

 1383

 بررسي ميزان آگاهي و عملکرد پرستاران در رابطه با حوادث تلقيح سر سوزن در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1383

 دکتر جمشید آیت اللهی-مجری اول 

 

 1383

 بررسي توزيع فراواني بيماريهاي عفوني در معتادين بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد

 دکتر جمشید آیت اللهی-مجری دوم  

 

 1384

 بررسي تاثير کرم املا در کاهش درد ناشي از واکسن ثلاث در اطفال 4 ماهه

 دکتر جمشید آیت اللهی-مجری چهارم  

 

 1384

 بررسي آنتي بادي ضد توکسوپلاسما در بيماران مبتلا به اسکيزوفرني حاد

 دکتر جمشید آیت اللهی-مجری دوم 

 

 1384

 بررسي وضعيت آلودگي ميکروبي دست پرستاران شاغل در بخشهاي مراقبت ويژه در رابطه با استفاده از زيور آلات

 دکتر جمشید آیت اللهی 

 

 1385

 مقايسه اثر ضد عفوني کننده ميکروتن، دکونس، ميکروزيد و آلبروزيد AF بر تجهيزات بخش راديولوژي دهان و فک و صورت

 دکتر جمشید آیت اللهی 

 

 1385

بررسي ميزان آنزيم آدنوزيت د-آميناز مايع شستشوي برونش و کيسه هاي هوايي(BAL) در سه گروه بيماران مبتلا به سل ريوي غير TB و  غيرريوي

 دکتر جمشید آیت اللهی 

 

 1385

 VDRL بررسي ميزان مثبت بودن آزمايشات افراد مراجعه کننده براي ازدواج به درمانگاههاي شهر يزد در سالهاي 1389-1391

 دکتر جمشید آیت اللهی 

 

 1385

مقايسه اثر عصاره زنگوله اي لوله بارک(onosma stinosiphon)و عسل بر بهبود زخم سالک در موشBALB/cمبتلا به سالک     

 دکتر جمشید آیت اللهی-مجری دوم 

 

 1387

بررسي عوارض واکسيناسيونBCG   در نوزادان متولد شده در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال82

دکتر جمشید آیت اللهی-مجری اول

 

1387

بررسي ارزش تشخيصي تست اليزا و رايت در مقايسه با علائم باليني در بروسلوز

دکتر جمشید آیت اللهی-همکار اول

 

1387

بررسي عوارض واکسن ثلاث در شهر يزد در سال 1384

دکتر جمشید آیت اللهی-مجری اول

 

1388