پیوند به
موقعیت وب

 نام رشته

مقطع

سال تاسیس

تعدادکل واحد ها

پزشکی

دکتری

1362

275

دستیار بیماریهای عفونی

تخصص

1390

دوره چهار ساله

داخلی

تخصص

1377

گذراندن دوره دو ماهه عفونی