پیوند به
موقعیت وب

 

 

ژورنال کلاب سه شنبه هر هفته با حضور کلیه اعضای هیئت علمی گروه عفونی ،دستیاران، کار آموزان و کارورزان

 برگزار می گردد.