پیوند به
موقعیت وب

 

 

جدول فعالیت های آموزشی درمانی گروه عفونی 94 -93

 

 

ایام هفته

گزارش صبحگاهی همه روزه 9-8 صبح

راند بخش

درمانگاه شهیدصدوقی

مرکز بهداشتی درمانی

سایر فعالیتها

شنبه

دکتر شریف یزدی

دکتر بهناز

دکتر بهناز

دکتر محمدزاده

 

دکتر آیت اللهی

(نیکوپور)

 

یکشنبه

دکتر آیت اللهی

دکتر موسوی

دکتر موسوی

دکترآیت اللهی

 

دکتر بهناز

(نیکوپور)

 

دوشنبه

دکتر محمدزاده

دکتر شریف یزدی

دکتر محمدزاده

 

دکتر بهناز

دکتر شریفی

 

(نیکوپور)

دکترشریف یزدی

(گزارش موارد جالب)

سه شنبه

ژورنال کلاب(مسئول: دکتر بهناز با حضور کلیه اساتید)

دکتر شریف یزدی

 

دکتر شریف یزدی

 

دکترمحمدزاده(نیکوپور)

دکترموسوی(رفتاری)

 

چهارشنبه

دکتر شریفی

دکتر موسوی

دکتر آیت اللهی

(گراند راند)

دکتر شریفی

 

دکتر شریف یزدی

(نیکوپور)

کنفرانس مندل رزیدنتها(دکتر محمدزاده)

 

پنج شنبه

کنفرانس های اساتید(مسئول :دکتر آیت اللهی)

 

دکتر موسوی

 

دکتر موسوی

(گایدلاین)

12-10

 

برنامه هفتگی  اساتید بخش عفونی در سال تحصیلی 93-92

ایام هفته

گزارش صبحگاهی همه روزه 9-8 صبح

درمانگاه نیکوپور

درمانگاه شهید صدوقی

راند بخش

شنبه

دکتر شریفی

دکتر آیت اللهی

دکتر محمدزاده

دکتر محمدزاده

یکشنبه

دکتر آیت اللهی

دکتر بهناز

دکتر آیت اللهی

دکتر شریفی

دوشنبه

دکتر محمدزاده

دکتر شریفی

دکتر بهناز

دکتر بهناز

سه شنبه

ژورنال کلاب

با حضور کلیه اساتید

دکتر محمدزاده

-

دکتر آیت اللهی

چهارشنبه

دکتر بهناز

-

دکتر شریفی

گراند راند

 با حضور کلیه اساتید

برنامه درمانگاه بخش عفونی در سال 1392

 

 

درمانگاه نیکو پور

درمانگاه شهید صدوقی

شنبه

دکتر آیت اللهی

دکتر محمد زاده

یکشنبه

دکتر بهناز

دکتر آیت اللهی

دوشنبه

دکتر شریفی

دکتر بهناز

سه شنبه

دکتر محمد زاده

.............

چهار شنبه

.............

دکتر شریفی

 

برنامه گزارش صبحگاهی بخش عفونی و بخش داخلی-1392

ایام هفته

گزارش صبحگاهی بخش عفونی

گزارش صبحگاهی بخش داخلی

شنبه

جناب آقای دکتر شریفی

سرکارخانم دکتر بهناز

یکشنبه

جناب آقای دکترآیت اللهی

جناب آقای دکترشریفی

دو شنبه

جناب آقای دکترمحمدزاده

جناب آقای دکترآیت اللهی

سه شنبه

ژورنال کلاب با حضور کلیه اساتید

چهارشنبه

سرکار خانم دکتر بهناز

جناب آقای دکترمحمدزاده

 

 

 

  *گزارش صبحگاهی بخش عفونی در بخش عفونی و گزارش صبحگاهی بخش داخلی در کلاس شماره یک  از ساعت 8 الی 9 صبح برگزار می گردد.

 

برنامه گزارش صحبگاهی بخش عفونی در سال 1392

شنبه

دکتر بهناز

یکشنبه

دکتر شریفی

دوشنبه

دکتر آیت اللهی

چهارشنبه

دکتر محمد زاده


برنامه راند بخش عفونی در سال 1392

شنبه

دکتر بهناز

یکشنبه

دکتر شریفی

دوشنبه

دکتر محمد زاده

سه شنبه

دکتر آیت اللهی  

چهارشنبه

گراند راند با حضور کلیه اعضاء