پیوند به
موقعیت وب

 

 

نام پایان نامه

مجری

استاد راهنما

استاد مشاور

مقطع و رشته تحصیلی

سال تحصیلی

مقایسه راندمان دو روش اکسیداسیون مرطوب با هوا و اکسیداسیون مرطوب با پراکسید هیدروژن در تصفیه شیرابه کارخانه کمپوست

بهروز کریمی

دکتر محمدحسن احرامپوش

مهندس مهدی مختاری- مهندس اصغر ابراهیمی-دکتر حسین فلاح زاده

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

88-87

بررسی عملکرد فیلتر با بستر سنگ های آتشفشانی   در بهبود کارایی پساب تصفیه خانه فاضلاب خوی 

بايرام هاشمي زاده

دکتر محمدحسن احرامپوش

مهندس مهدی مختاری

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

88-87

بررسی راندمان حذف کادمیوم از نمونه شبه واقعی زهاب اسیدی معدن با روش شناورسازی یونی

مجتبی داودی

دکتر محمدحسن احرامپوش

مهندس محمدحسین سلمانی- دکتر قانعیان-دکتر حسین فلاح زاده

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

88-87

بررسی کارایی راکتورهای لوله ای و ناپیوسته در حذف رنگ متیلن بلو از نمونه فاضلاب نساجی با استفاده از فرآیند فتوکاتالیستی UV2TiO

سجاد رحیمی بیستونی

دکتر محمدحسن احرامپوش-دکتر سیدغلامرضا موسوی

دکتر محمدتقی قانعیان-دکتر حسین فلاح زاده

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

88-87

بررسی کارایی فرایند فوتوکاتالیتیکی دی اکسید تیتانیوم واشعه ماوراء بنفش (UV-C/2TiO) در حذف رنگ رآکتیو قرمز 198 در فاضلاب سنتتیک نساجی

سمیه رحیمی

دکتر محمدحسن احرامپوش

دکتر محمدتقی قانعیان- دکتر قادر غنی زاده-دکتر عسکرشاهی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

90-89

بهینه سازی فرآیند اکسیداسیون کاتالیتیکی نانو ذرات TIO، توام با ازن در حذف رنگ رآکتیو قرمز 198 در فاضلاب سنتتیک نساجی

سیدمجتبی ممتاز

دکتر محمدتقی قانعیاندکتر محمدحسن احرامپوش

دکتر قادر غنی زاده-دکتر عسکرشاهی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

90-89

مدل سازی تغییرات ازت و فسفر در برکه های اختیاری با رویکرد پویایی سیستم

ابراهیم شاهسونی

دکتر محمدحسن احرامپوش-مهندس سمائی

مهندس اصغر ابراهیمی-دکتر حسین فلاح زاده

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

90-89

بررسی کاراریی نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی در حذف نمک از آب خنک مصنوعی نیروگاه اتمی

محدثه ابوئیان جهرمی

دکتر محمدحسن احرامپوش-مهندس سلمانی

دکتر حمیدرضا زارع- دکتر محمدتقی قانعیان-دکتر عسکرشاهی

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

90-89