پیوند به
موقعیت وب

 

 

طرحهای تحقیقاتی گروه مهندسی بهداشت محیط

رديف

عنوان طرح

مجریان

رشته

تاریخ پایان طرح

1

بررسي كيفيت شيميائي ،ميكروبي و انگلي آب آشاميدني شهريزد

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1369/04/10

2

بررسي ميزان برخي آلاينده هاي هواي شهريزد

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1376/05/18

3

بررسي نحوه تدريس وارزشيابي اعضاي هيئت علمي غيرباليني كه كارگاه مربوطه راگذرانيده اند

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1384/11/26

4

بررسي نظرات دانشجويان نسبت به يك معلم خوب دردانشگاه

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1380/01/29

5

بررسي تاثيرآموزش بهداشت موادغذايي برآگاهي وعملكردبهداشتي متصديان تهيه ،توزيعوفروش موادغذايي شهريزد

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1381/04/05

6

بررسي ميزان شيوع سالك درشهريزد

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1384/03/04

7

تعيين فون ونحوه فعاليت فلبوتومينه هادراستان يزد

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1381/11/02

8

بررسي ميزان سرب خون پرسنل معدن كوشك وارائه راه حلهاي پيشگيري

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1382/08/21

9

بررسي وضعيت بهداشتي مساجدواماكن متبركه شهرستان يزد

دکتر احرام پوش

 

1381/02/25

10

مقايسه تاثيرروشهاي آموزشي همراه بانظارت بركيفيت نان وبهداشت محيط نانوائيهاي منتخب شهريزد

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1384/07/27

11

ارزيابي اثرات تغييراكولوژيك درايجادكانونهاي سالك جلدي استان يزد

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1381/01/28

12

بررسي ميزان نيتريت ونيترات منابععمومي آب آشاميدني شهرستان يزد

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1381/05/02

13

بررسي وضعيت بيماري ليشمانيوزجلدي درمنطقه تحت پوشش برنامه كنترل در شهرستان اردكان دراسفندسال 79

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1381/08/22

14

بررسي امكان بكارگيري شيوع نظارت سطح به سطح در واحدهاي ارائه دهنده خدما ت اوليه بهداشتي (PHC)دردانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني يزد

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1384/12/17

15

بررسي سبك مديريت ورفتارهاي اثربخشي مديران واحدهاي تابعه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني يزدازمديريت مشاركتي درسازمانهاي بهداشتي

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1384/12/17

16

بررسي مشكلات آموزشي كارآموزي وكارورزي ازديدگاه مربيان مرتبط با دانشكده بهداشت

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1383/04/24

17

بررسي كارآيي تصفيه خانه فاضلاب دربيمارستان حضرت ولي عصرشهرستان بافق

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1381/12/07

18

بررسي مديريتي دفع زباله هاي شهري شهرستان يزد

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1382/12/01

19

بررسي كيفيت ميكروبي وشيميايي آب قنات شرب العين

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1384/09/30

20

بررسي فون جوندگان ( موش) مهم از نظر بيماري ليشمانيوز جلدي در استان يزد

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1385/10/20

21

بررسي وضعيت فيزيكي، شيميايي و باكتريولوژيكي آب استخرهاي شناي سرپوشيده در شهرستان يزد و ارائه پيشنهادات اصلاحي

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1388/03/06

22

بررسي وضعيت توليد ،جمع آوري و نگهداري موقت و دفع زباله هاي صنعتي در كارخانجات بيش از 50 نفر كارگر در شهرستان يزد

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

 

23

بررسي نظرات اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيدصدوقي يزد در مورد معيارهاي يك استاد خوب خوددانشگاهي

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

 

24

بررسي ارتباط نمره آزمون جامع پيش كارورزي با نمرات درون دانشگاهي و نمرات قبل از ورود به دانشگاه

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

 

25

ارزيابي پايان نامه هاي تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي يزد

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1386/07/04

26

مقايسه دو روش روتين و تركيبي در تشخيص آلودگي هاي انگلي در بين شاغلين كارگاه هاي شيريني سازي شهر يزد

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

 

27

بررسي شيوع فاكتورهاي خطر بيماري هاي ايسكميك قلب و عروق در جمعيت بالاي 20 سال شهر يزد در سال 1383

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1387/09/13

28

بررسي وضعيت بهداشت محيط كار و معاينه فيزيكي قاليبافان روستاهاي شهرستان مهريز

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1388/04/31

29

بررسي ميزان تأثير كلاسهاي آموزشي اصناف بر ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد توزيع كنندگان و فروشندگان مواد غذايي در شهرستان يزد

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1386/07/18

30

بررسي انواع كلي‌فرمها در فرايند توليد يخ كارخانجات يخ سازي شهرستان يزد

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1386/12/08

31

برآورد دز موثر سالانه ناشي از تابش گاماي محيطي شهرهاي استان يزد

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1385/04/21

32

بررسي وضعيت بهداشتي كشتارگاههاي دام و طيور استان يزد

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1389/04/30

33

بررسي مشكلات و عوامل مؤثر در انجام طرحهاي تحقيقاتي از نظر اعضاء هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي يزد

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1389/01/25

34

بررسي وضعيت بهداشت محيط منازل مسكوني روستايي شهرستان مهريز

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1386/04/27

35

بررسي ميزان انگيزش تحصيلي و ارتباط آن با رفتارهاي پر خطر بهداشتي در دانشجويان پسر دانشگاههاي يزد

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1388/04/17

36

تعيين متوسط دز گلاندولار (MGD) ماموگرافي استان يزد

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1386/07/04

37

بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد معلمين مقطع متوسطه شهر يزد نسبت به سرطان پوست

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1387/07/17

38

بررسي وضعيت موجود بركه هاي تثبيت فاضلاب شهر يزد و ارائه راهكار هاي اجرايي جهت افزايش بهره وري

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

 

39

بررسي ميزان تفكر انتقادي در بين دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد 1386

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

 

40

بررسي وضعيت ضد عفوني كردن ميوه و سبزيجات و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي در زنان شهر يزد 1387

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1390/01/24

41

بررسي ميزان پذيرش و روزهاي بستري غير مقتضي در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 87

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1390/02/14

42

بررسي ميزان تأثير آموزش هاي كتابخانه اي مبتني بر وب بر افزايش سواد اطلاعاتي دانشجويان دانشكده هاي پيراپزشكي پرستاري مامايي و بهداشت ورودي سال تحصيلي 88-78

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1389/12/18

43

بررسي دز پرتوهاي فرابنفش A و B  محيطي شهر يزد

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1389/02/08

44

بررسي بقاء زنان مبتلا به سرطان سينه و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتلا به سرطان سينه در شهر يزد

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

 

45

بررسي ميزان گاز رادون زير زمين منازل شهر يزد

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1389/11/27

46

بررسي اثر دوزهاي مختلف ميدازولام بر آمنزي(amnesia) و آرام بخشي در بيماران تحت بيهوشي عمومي

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

 

47

بررسي عوامل بيولوژيکي موجود در آب آشاميدني انتقالي در ورودي به شبکه توزيع آب يزد

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

1389/12/18

48

بررسي اختلالات عملکردي دستگاه گوارش فوقاني در خويشاوندان درجه يک بيماران مبتلا به ديابت تيپ 2

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

 

49

بررسي ميزان تأثير آموزش بهداشت بر مبناي الگوي اعتقاد بهداشتي بر اتخاذ رفتارهاي پيشگيرانه از بيماريهاي ايدز و هپاتيت B در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتي درماني شهرستانهاي ميبد و مهريز سال 88

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

 

50

بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاههاي شهرستان يزد در خصوص بهداشت باروري 1388

دکتر احرام پوش

 

 

51

بررسي وضعيت شنوايي در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور تحت درمان با دفروکسامين

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

 

52

بررسي ميزان آلودگي صوتي ترافيکي شهر يزد

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

 

53

بررسي تاثیر avastin  در درمان ناخنك هاي اوليه و ثانويه

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

 

54

بررسي ميزان مثبت بودن آزمايش VDRL افراد مراجعه کننده به درمانگاههاي شهر يزد در سالهاي 1389-1391

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

 

55

بررسي کيفيت زندگي مردم شهر يزد و عوامل مرتبط با آن در سال 1389

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

 

56

مقايسه راندمان کاهش يون مس از آب آلوده با استفاده از جاذب هاي کربن فعال ، اکسيد آهن و آلومينا

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط

 

57

بررسي وضعيت بهداشت محيط مسکن مسلولين شهرستان يزد از نظر عوامل پيشگيري از انتقال بيماري هاي واگير بر حسب استانداردهاي سازمان جهاني بهداشت در سال 1389

دکتر احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط