پیوند به
موقعیت وب

 

 

اولويت هاي پ‍‍ژوهشي بهداشت محيط

1.مديريت زباله هاي صنعتي، بيمارستاني، خانگي و شهري (توليد، جمع آوري، جداسازي، بازيافت و دفن)
2.كاربرد فناوريهاي نوين در آناليز آلاينده هاي زيست محيطي (آب، خاك و هوا)
3.انرژي و محيط زيست
4.كاربرد بيوتكنولوژي در مهندسي بهداشت محيط
5.ارائه روشهاي نوين تصفيه و دفع فاضلاب صنعتي و شهري
6.اندازه گيري، ارزشيابي و كنترل آلاينده هاي هوا، جنبه هاي اقتصادي و زيست محيطي آلودگي هوا
7.بررسي، آناليز و ارائه روشهاي جديد كنترل آلاينده هاي خاك
8.بررسي، ارائه و كاربرد روشهاي نوين تصفيه آب و بررسي بيماريهاي منتقله