پیوند به
موقعیت وب

 دکتر سید مصطفی شیر یزدی


مدیر گروه جراحی

Smshiryazdi@ssu.ac.ir

رزومه

ساعت و محل حضور:

از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 14 - 8 بیمارستان شهید صدوقی