پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

آقای محمدرضامزین
عضو گروه

mozayan@ssu.ac.ir

رزومه

محل و ساعات حضور:
دانشکده پزشکی، شنبه تا چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

آقای جعفر عسکری
عضو گروه

askari@ssu.ac.ir

رزومه
 

محل و ساعات حضور:
دانشکده پزشکی، شنبه تا چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای کاظم برزگر
مدیر گروه

kbarprof(at)ssu.ac.ir
رزومه

محل و ساعات حضور:
دانشکده پزشکی، شنبه تا چهارشنبه