پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

برنامه آموزشی اساتید گروه جراحی عمومی-بیمارستان شهید صدوقی

 

 

ایام هفته

گزارش صبحگاهی

درمانگاه شهید صدوقی

اتاق عمل شهید صدوقی

راند بخش

شنبه

دکتر شیریزدی

دکتر میرغنی زاده

دکتر کارگر-دکتر بن رضوی-دکتر زارع

دکتر شیریزدی

یکشنبه

دکتربن رضوی

دکتر کارگر

دکترشیریزدی-دکتر زارع-دکتر میرغنی زاده

دکتربن رضوی

دوشنبه

دکتر محمدزارع

دکتر میرشمسی

دکتر کارگر-دکتر بن رضوی- دکترمیرشمسی

دکتر محمدزارع

سه شنبه

دکتر میرغنی زاده

دکتر زارع-دکتربن رضوی

دکترشیریزدی-دکتر کارگر-دکترمیرشمسی

دکتر میرغنی زاده

چهارشنبه

دکتر کارگر

دکتر شیریزدی

دکترزارع-دکتر بن رضوی-دکتر میرغنی زاده

دکتر کارگر

پنجشنبه

ژورنال کلاب ساعت 10-9

جلسه ماهانه گروه جراحی ساعت11-10

 

 

 

 

 برنامه اتاق عمل اساتید گروه جراحی عمومی

 

 

ایام هفته

اساتید

شنبه

دکتر کارگر-دکتر بن رضوی-دکتر زارع

یکشنبه

دکترشیریزدی-دکتر زارع-دکتر میرغنی زاده

دوشنبه

دکتر کارگر-دکتر بن رضوی- دکترمیرشمسی

سه شنبه

دکترشیریزدی-دکتر کارگر-دکترمیرشمسی

چهارشنبه

دکترزارع-دکتر بن رضوی-دکتر میرغنی زاده

پنجشنبه

بیماران اورژانسی- بیماران الکتیو با هماهنگی مسئول محترم اتاق عمل صورت گیرد و به سایر مسئولیتها آسیب نرسد

جمعه

بیماران اورژانسی- بیماران الکتیو با هماهنگی مسئول محترم اتاق عمل صورت گیرد و به سایر مسئولیتها آسیب نرسد

 

 برنامه کاری دکتر میرشمسی

 

صبح

بعدازظهر

شنبه

بیمارستان فرخی

کلینیک قلب افشار

یک شنبه

بیمارستان فرخی ( آموزشی و درمانگاه)

دوشنبه

درمانگاه شهیدصدوقی

کلینیک قلب افشار

سه شنبه

اتاق عمل شهید صدوقی

کلینیک قلب افشار

چهارشنبه

اتاق عمل افشار

کلینیک قلب افشار

پنج شنبه

فرخی و شهیدصدوقی