پیوند به

موقعیت وب

 

تعداد کل واحد ها

سال تاسیس

مقطع

نام رشته

ردیف

134واحد

بهمن ماه 1382

کارشناسی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

1

32+واحد های کمبود یا جبرانی

مهر ماه 1390

کارشناسی ارشد

مدیریت  خدمات بهداشتی و درمانی

2