پیوند به
موقعیت وب

 

 

طرح های تحقیقاتی

سال

عنوان طرح

مجری                              

1385

78-1377

82-1381

1381

78-1377

78-1377

84-1383

85-1384

1377

1375

1375

1374-1373

81-1371

20077

1386

1372

68-1357

مقایسه دو روش سوچور ساب کوتیکولار و Mattress   در زخم آپاندکتومی

بررسی ESR  در شکم حاد جراحی

بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در ارزیابی ترومای بلانت شکم

ارزش تشخیصی گلوتاتیون S ترانسفراز  Mدر سرطان های گوارش

بررسی گروههای شغلی بیماران مبتلا به هرنی کشاله ران

بررسی موارد کیست هیداتید در استان یزد

بررسی  ده ساله تومورهای مدیاستن در یزد

تاثیر تمرینات kegel  در کاهش درد بیمارن پس از جراحی همورئید کتومی

فراوانی صدمات وارده به قفسه سینه در بیماران با ترومای قفسه سینه

بررسی  بیماران  مبتلا به کانسر تیروئید  در زاهدان

فراوانی ندولهای تیروئید عمل شده در زاهدان

فراوانی صدمات وارده به عروق اندامهای تحتانی و فوقانی

فراوانی سرطان تخمدان وکولون در فامیل بیماران مبتلا به سرطان پستان

فراوانی سرطان پستان و ارزش تشخیصی ماموگرافی در یزد

مقایسه دو روش جراحی ماتریسکتومی در بیماران با Ingrown toe nail

اندازه گیری آمیلاز صفرا در کیسه صفرا  بیماران  مبتلا به کله سیستیت

فراوانی کوآررکتاسیون آئورت در اصفهان

دکتر سیدمصطفی شیریزدی