پیوند به

موقعیت وب

 

برنامه کاری دکتر محمد امین بهرامی درنیمسال دوم تحصیلی 93-1392

روز

10-8

12-10

13-12

14-13

16-14

شنبه

مشاوره پروژه دانشجویان کارشناسی

نماز

مطالعه

یک

شنبه

پردیس بین الملل - اقتصاد مهندسی

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

اقتصاد خرد

کارشناسی مدیریت بهداشت و درمان - ترم2

مطالعه

نماز

مشاوره پروژه دانشجویان کارشناسی

دو

شنبه

روش تحقیق

کارشناسی مدیریت بهداشت و درمان - ترم 4

مطالعه

نماز

مشاوره پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

سه شنبه

مطالعه

جلسه فرهنگی

کارآموزی دانشجویان کارشناسی ارشد

نماز

مشاوره پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

چهارشنبه

اقتصاد بهداشت و درمان

کارشناسی ارشد مدیریت بهداشت و درمان-ترم2

مشاوره پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

جلسات گروه

نماز

مشاوره پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

برنامه کاری آقای غلامرضا احمدی درنیمسال دوم تحصیلی 93-1392

روز

10-8

12-10

13-12

14-13

16-14

شنبه

مشاوره پروژه دانشجویان کارشناسی

نماز

راهنمایی دانشجویان ورودی91(طرح استاد راهنما)

یک

شنبه

مطالعه

مشاوره پروژه دانشجویان کارشناسی

نماز

مدیریت منابع انسانی

کارشناسی مدیریت بهداشت و درمان-ترم6

دو

شنبه

پاسخگویی به سوالات و مشکلات کارورزی

نماز

مشاوره پروژه دانشجویان کارشناسی

سه شنبه

کارورزی

بیمارستان افشار- کارشناسی مدیریت بهداشت و درمان - ترم6

جلسه فرهنگی

کارورزی

جلسات گروه

نماز

مشاوره پروژه دانشجویان کارشناسی

چهارشنبه

کارورزی

بیمارستان افشار- کارشناسی مدیریت بهداشت و درمان - ترم6

جلسات گروه

نماز

مطالعه

 

برنامه کاری آقای میلاد شفیعی درنیمسال دوم تحصیلی 93-1392

 

 

10-8

12-10

13-12

14-13

17-15

شنبه

-

یکشنبه

-

دوشنبه

-

سه شنبه

کارآموزی2

بیمارستان رهنمون- مدیریت بهداشت و درمان - ترم4

اصول برنامه ریزی بهداشتی

13.30- 11.30

کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی- ترم3

نماز

اصول مدیریت

کارشناسی پیوسته ترم6 و ناپیوسته ترم 3علوم آزمایشگاهی

چهارشنبه

کارآموزی2

بیمارستان رهنمون- مدیریت بهداشت و درمان - ترم4

جلسات گروه

نماز

مدیریت بیمارستانی

رادیولوژی - ترم4     18-16

 

 

برنامه کاری آقای روح الله عسکری درنیمسال دوم تحصیلی 93-1392

روز

10-8

12-10

13-12

14-13

16-14

18-16

شنبه

-

یکشنبه

-

دوشنبه

-

سه شنبه

کارورزی

بیمارستان صدوقی- کارشناسی مدیریت بهداشت و درمان - ترم6

جلسات گروه

نماز

مشاوره پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد  و پروژه کارشناسی

چهارشنبه

کارورزی

بیمارستان صدوقی- کارشناسی مدیریت بهداشت و درمان - ترم6

ارزیابی مراقبت های بهداشتی و درمانی

کارشناسی ارشد مدیریت بهداشت و درمان- ترم2

جلسات گروه

نماز

سازمان و مدیریت بیمارستان2

کارشناسی مدیریت بهداشت و درمان- ترم4

طراحی تجهیز و توسعه بیمارستان

کارشناسی مدیریت بهداشت و درمان - ترم6

 

 

برنامه کاری آقای محمد رنجبردرنیمسال دوم سال تحصیلی 93-1392

 

 

10-8

12-10

13-12

16-14

19-16

شنبه

-

یکشنبه

-

دوشنبه

-

سه شنبه

-

چهارشنبه

کارآموزی2

بیمارستان رهنمون- مدیریت بهداشت و درمان - ترم4

جلسات گروه

اصول برنامه ریزی بهداشتی

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی- ترم6- کلاس203

مدیریت خدمات بهداشتی

کارشناسی مدیریت بهداشت و درمان- ترم4   کلاس203