پیوند به
موقعیت وب

 

نام رشته

مقطع

سال تاسیس

تعدادکل واحد ها

پزشکی عمومی

دکتری

1362

275

دستیار تخصص جراحی

تخصص جراحی

1387

دوره چهار ساله