رسالت و اهداف دانشکده پیراپزشکی

 رسالت این دانشکده بهبود مداوم کیفیت در ارائه ی خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای، با رویکردی خلاقانه و انعطاف پذیر در راستای تولید علم و دانش و تربیت نیروهای متخصص و محقق در حوزه رشته های کارشناشی اتاق عمل، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط و کاردانی فوریت های پزشکی و هم چنین افزایش  رشته ها در آینده و  ایجاد محیطی مناسب به منظور رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی و کارکنان گروه ها می باشد

 

ارتقاء کيفيت خدمات آموزشى و پژوهشى

توسعه دوره هاى آموزشى

تکميل نيروى انسانى و ارتقاء سطح تخصصى اعضاء هيئت علمى و کارکنان دانشکده

تربيت نيروى انسانى متخصص بهداشتى متناسب با نيازهاى جامعه

توسعه همکارى هاى بين بخشى

بهبود ساختار فيزيکى و تجهيزات آموزشى و پژوهشى