معرفی

در سفر مقام معظم رهبری در زمستان 1386به استان یزد و شهرستان ابرکوه و درخواست مردم و مسئولین و توصیه ایشان به وزیر وقت جناب آقای دکتر لنکرانی در مورخه 1/5/88 موافقت اصولی آن به شماره206602/1 صادر گردید که با پیگیری های بعدی و اختصاص ساختمان آموزشی فعلی با مساعدت مسئولین استان و شهرستان در بهمن ماه 1388 همزمان با دهه فجر ساختمان  آن افتتاح گردید و سپس با دعوت از گروههای اپرووال وزارت،جهت تایید اختصاص رشته های آموزشی نهایتا در مهرماه1389 با رشته  کارشناسی اتاق عمل رسما شروع بکار نموده و هم اکنون هم با چهار رشته کارشناسی اتاق عمل، کارشناسی بهداشت محیط، کارشناسی بهداشت حرفه ای و کاردانی فوریتهای پزشکی ادامه فعالیت می دهد.