پیوند به
موقعیت وب

 

 

 مقاطع و رشته های تحصیلی گروه

ردیف

نام رشته

مقطع

سال تاسیس

تعداد کل واحدها

1

بیولوژی تولید مثل

دکتری تخصصی

 

 

2

علوم شریحی

کارشناسی ارشد

1388

32 واحد

 

برنامه زمانبندي و اجراي طرح درس آناتومی اندام تئوری (دکتر نهنگی)

 

برنامه زمانبندي و طرح درسآندرولوژی آزمايشگاهی دانشجویان دکتری بیولوژی تولید مثل

برنامه زمانبندي و طرح هیستوپاتولوژی دانشجویان دکتری بیولوژی تولید مثل