پیوند به

موقعیت وب

 

اعضای واحد توسعه آموزش :


 

 

آقای دکتر محمد حسن احرامپوش

سمت:
ریاست دانشکده بهداشت

عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط

تحصیلات:
دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیک:
ehrampoush@ssu.ac.ir     

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای مهندس محمدرضا امینی پور

سمت:
مدیر آموزش دانشگاه

عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای

تحصیلات:
کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

پست الکترونیک:
Aminipour@ssu .ac .ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای دکتر محمد حسین باقیانی مقدم

سمت:
رئیس کمیته کارآموزی و کارورزی دانشکده بهداشت

عضو هئیت علمی گروه خدمات بهداشتی

تحصیلات:
دکترای تخصصی آموزش بهداشت

پست الکترونیک:
baghanimoghadam@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای دکتر ابوالفضل برخورداری

سمت:
معاون پشتیبانی دانشگاه

عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای

تحصیلات:
دکترای بهداشت حرفه ای  

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای مهندس محمد حسین دهقانی تفتی

سمت:
معاون آموزشی دانشکده بهداشت

مدیر گروه خدمات بهداشتی


تحصیلات:
کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی

پست الکترونیک:
dehghanitafti@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

اقای دکتر سید حسین سید حسنی

سمت:
مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی - درمانی

تحصیلات:
دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی - درمانی

پست الکترونیک:
s-seydhassani@ssu.ac.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای دکتر حسن مظفری خسروی

سمت:
مدیر پزوهشی دانشگاه

مدیر گروه علوم بهداشتی در تغذیه

تحصیلات:
دکترای تخصصی تغذیه

پست الکترونیک:
mozaffari.kh@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای دکتر سید سعید مظلومی

سمت:
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

رئیس هیئت ممیزه دانشگاه

عضو هیئت علمی گروه مبارزه با بیماریها

تحصیلات:
دکترای تخصصی آموزش بهداشت

پست الکترونیک:
mazloomy_s@yahoo.com