پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

خانم دکتر آذر پیردهقان


استادیار گروه پزشکی اجتماعیEmail : azar_pirdehghan@yahoo.com

رزومه

محل و ساعت حضور  :


دانشکده پزشکی. شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15