پیوند به
موقعیت وب

 

اخبار آموزشی

برنامه کلاس

برنامه امتحانات

برگزاری کنفرانس نظام ارجاع و سلامت خانواده در تاریخ های 22/3/1391 و 8/4/1391

برگزاری کارگاه EBM (پزشکی مبتنی بر شواهد) در تاریخ 2/3/1391

  

 جدول زمانبندی درس پزشکی اجتماعی 5 (بیماری های شایع)

جدول زمانبندی درس پزشکی اجتماعی 2(اصول اپیدمیولوژی)

جدول زمانبندی درس پزشکی اجتماعی 1 (اصول و کلیات ارائه خدمات بهداشتی)