پیوند به
موقعیت وب

 

 

دکتر احمد حائریان 
دانشیار  گروه پریودنتیکس
Email: ah_haerian(at)hotmail.com


ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

 

دکتر زینب رضایی اسفهرودی 
استادیار گروه پریودنتیکس
ٍEmail:0000@yahoo.com

ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

 

 

دکتر فاطمه دهقان
استادیار گروه پریودنتیکس
Email: 

ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

 

 

دکتر فرزانه وزیری

استادیار گروه پریودنتیکس
Email: 

ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

 

 

دکتر داوود زارع

استادیار گروه پریودنتیکس
Email: 

ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14