پیوند به
موقعیت وب

 

 

دکتر علیرضا دانش کاظمی 
دانشیار گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبائی
Email: danesh(at)ssu.ac.ir

محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14