پیوند به
موقعیت وب

 

پایان نامه های گروه ترمیمی وزیبایی

عنوان

دانشجو

استادراهنما

استادمشاور

تاریخ دفاع

طرح تعيين شاخص DMFT در كودكان شش سا له مدارس   ا بتدا ئي شهر يزد در سال 77

ایمانیانمهین فرخیمریم رضایی

دکتردانش کاظمی

=

29/1/78

تعيين شا خص DMFT در كودكان 12 سا له مدارس ا بتدا ئي شهر يزد در سال 1378

مسعود اذرنیاامیرخلیلی

دکتردانش کاظمی

-

26/2/79

مقايسه ريز نشت سمان گلاس آينومر و سرا ميك سرد بعنوان لاينر در ترميمهاي آما لگام

افسانه محسن زاده

دکتردانش کاظمی

دکترمدرسی

19/5/81

بررسي ميزان شيوع فلوئوروزيس و رابطه آن با نوع آب مصرفي در   دا نش آموزان مدارس  را هنمايي بخش بستك استان هرمزگان در سال 1379

حمید محمدی

دکترداوری

-

12/3/80

بررسي آگا هي نگرش و عملكرد  د ندا نپزشكان شهر يزد پيرا مون د ندا نپزشكي ترميمي

محمدرضا مهربانیان

دکتردانش کاظمی

دکتردستجردی

25/4/80

بررسي شاخص DMFT در دا نش آموزان دوره را هنمايي هادي شهر (استان آذربايجان شرقي) در سال 1379

روزبه قضاتی

دکتردانش کاظمی

-

25/2/80

تعيين شاخص DMFT در وجوانان 15 سا له پسر مدارس  شهر يزد در سال تحصيلي 1380و1379

محمدزلقیپرچل

دکترداوری

-

20/4/80

بررسي آگا هي , نگرش و عملكرد مجريان طرح ملي سلامت د هان و   د ندان دا نش آموزان ا بتدائي شهر يزد

اکبرکریمی نژاد

دکتردانش کاظمی

-

5/12/80

بررسي شاخص DMFT دا نش آموزان (عقب مانده ذهني)12-8 ساله مدارس استثنائي شهر يزدسال1380

معصومه جعفری نسب

دکترداوری

-

6/8/80

بررسي ميزانDMFT در دا نش آموزان 12 سا له شهري و روستائي شهرستان اردكان در سال 1380

محمدزارعشاهییوسف محمدی

دکترداوری

-

24/1/81

بررسي آزمايشگا هي استحكام برشي با ندينگ كامپوزيت ايرا ني ايده ال ماكووسوئيسي سينرژي به عاج

رضا امین

دکترداوری

-

9/4/81

بررسي ميزان شيوع فلوئوروزيس در دانش آموزان 15-12 ساله مدارس راهنمايي عقداء در سال1381

محمدمجیدی

دکترداوری

-

15/7/81

مقايسه آزمايشگاهي ريز نشت كامپوزيت ايده ال ماكووهليومولار در ترميم حفرات كلاس V دندانهاي پره مولر فك بالا

مریم تفکری

دکتردانش کاظمی

-

17/9/81

بررسي مقايسه اي ريزنشت لبه اي ونفوذبدنه اي دوماده ترميم كننده موقت ( زونالين و زوليران)بااستفاده ازروش نفوذرنگ

داوودعابدی

دکتردانش کاظمی

-

1/2/81

مقايسه آزمايشگاهي ميزان ريزنشت دو نوع آمالگام cinamix, Aristaloy در حفرات  II c (دوسطحي)دندانهاي پره مولر سالم انسان به روش نفوذ رنگ

نکو فخرالدینی

دکترداوری

-

11/3/81

بررسي شيوع فلئوروزيس در دانش آموزان 15-12 ساله بخش بهاباد شهرستان بافق در سال 1381

حسین برزگر

دکتردانش کاظمی

-

3/4/82

بررسي ميزان شيوع و علل شكستكي هاي تاج دندانهاي قدامي دائمي در دانش ‌آموزان دبيرستا ني يزد

محمدرضاولی نژاد

دکتردانش کاظمی

-

22/10/81

بررسي ازمايشگاهي اثراسيد فسفوريك   37 %وپرايمرسلف اچ بر استحكام با ند برشي به مينا

حسن شریفی

دکترحاجی زاده

-

16/12/82

بررسي شدت نور دستگا ههاي لايت كيورموجود در مراكز درما ني و مطب هاي خصوصي د ندانپزشكي شهر يزد

علیرضا شاه باغی

دکتردانش کاظمی

-

16/4/83

بررسي عملكرد پرسنل د ندا نپزشكان در مرا كز دولتي و خيريه شهرستان يزد درزمينه  كنترل عفونت

فرهادکریمی

دکتردانش کاظمی

-

15/2/83

مقايسه آزمايشگاهي ريز نشت Resin modifid گلاس آينومروAcid Resin composite modifid قبل و پس از اثر جرم گيري اولترا سونيك بر روي آن

حسن بیدرامگرگابی

دکتردانش کاظمی

-

18/3/84

بررسي اثر نوردهي با شدت متغير بر ريز نشت ترميم هاي كامپوزيتي رزين كلاس v

نجمه ناظمی

دکترحاجی زاده

-

16/4/83

بررسي آزمايشگاهي كار با ماده پراكسايد 10% بر ريز نشت ترميم هاي كامپازيت

صدیقه ملکی

دکتردانش کاظمی

-

4/2/84

بررسي علل شكست ترميم هاي كلاس II آمالگام انجام شده در بخش ترميمي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد

مهدیاسدالله تبار

دکترداوری

دکترعزالدینی

3/12/83

بررسي توانايي انتخاب رنگ در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي يزد در سال تحصيلي 83-1382

رحمت الله خانی

دکتردانش کاظمی

دکتربشارتی

4/12/83

مقايسه ازمايشگاهي  استحكام باندبرشي براكت هاي ارتودنسي درسه نوع ماده ايده ال ماكووHeliomolar.Z250

مصطفی پیریاردکانی

دکترداوری

-

28/11/83

تاثير روشهاي اماده كردن سطح مينا براستحكام باندبراكتهاي ارتودنسي

محمدحسین یوسفی

دکترداوری

دکتریاسایی

31/3/84

مقايسه ميزان استحكام باند برشي سيستم هاي چسبنده self-etchوtotal-etch)به ميناوعاج

عبدالرحمن فخراحمد

دکتردانش کاظمی

دکترداوری

27/4/85

بررسي اثر برداشت الياف  كلاژن دراستحكام باند برشي كامپوزيت  در سيستم باندينگ total-etchبايك سيستم self-etch

کاوه امیدی

دکترپیشه ور

دکترموسوی نسب

26/4/85

مقايسه استحكام پيوند برشي سيستمهاي self-etchدرعاج سطحي وعمقي

زهرایزدانی

دکترداوری

دکتردانش کاظمی

26/4/85

بررسي تاثيرمدت زمان نوردهي برلايه ادهزيودرميزان استحكام باندبرشي كامپوزيت

لیلی اکبریان

دکترداوری

دکتردانش کاظمی

2/7/85

مقايسه ريزنشت كامپازيت مستقيم واينله هاي سراميكي

ترنگ اقابیگی

دکترموسوی نسب

دکترپیشه ور

10/2/85

مقايسه عمق كيورينگ درسه نوع كامپوزيت packableوhybridوMicrofillبااستفاده ازتست سختي سنجي

سیروس بیگی

دکترپیشه ور

-

28/1/86

مقايسه ازمايشگاهي ميزان ريزنشت سيستمهاي چسبنده (Excite)total etchو Self etch(prompt  LPop)درمينا وعاج

سپیده تیموری

دکترداوری

دکتردانش کاظمی

15/7/86

تعيين ارتباط بين سردردهاي مزمن باضايعات سرويكالي دندان

مجتبی صالحی

دکترداوریدکتراسلامی

دکتردانش کاظمی

2/4/87

بررسي تاثير روش نوردهي وتكنيك ترميم درريزنشت يك نوع كامپوزيت خلفيP60

فاطمه محمدی

دکتردانش کاظمی

دکترداوری

23/7/86

بررسي اثركامپوزيت flowableبرروي ريزنشت  كامپوزيت packable((Solitair,filtek p60 درحفرات ClassII

محمود دره زرشکی

دکتردانش کاظمی

دکترداوری

26/4/86

مقايسه ميزان تبخير حلال درادهزيوهای سلف اچ وتوتال اچ درزمانهاي مختلف خشك كردن هوا

نجمه پورمحمدی

دکترموسوی نسب

دکترمدرسی

20/8/86

بررسي ميزان وقوع ميكرو اكسپوژر پالپي درحفرات عميق ClassII پر مولرهاي انسان

احمد بهزادی شهربابکی

دکترموسوی نسب

دکترمدرسی

20/8/86

مقايسه ميزان تبخيرحلال درظرف ادهزيو وقطره اول درفواصل زماني مختلف

مهدی قشقایی

دکترموسوی نسب

-

11/4/86

بررسي مقايسه اي ميزان پوسيدگي دندانهاي مولر دوطرفه درگروه سني 30-20سال

جوادزارعامامقلی کشاورزی

دکتردانش کاظمی

دکترزنگویی بوشهریدکترداوری

11/4/87

بررسي تاثير مسير نوردهی بر ريزنشت دونوع كامپوزيت

ساجده مشتاق

دکترداوری

دکتردانش کاظمی

9/4/87

مقايسه اثر نور دستگاههاي پلاسما ارگ وهالوژنه بر ريزنشت  ترميم هاي كامپوزيتي كلاس V

اکرم یعقوبی همگینی

دکتردانش کاظمی

دکترداوری

13/8/87

مقايسه دقت تشخيص عاج سالم ازعاج عفوني بادو محلول رنگ اميزي Acid redوPvidone lodine

اکرم رضوانی بفرویی

دکترداوری

دکتردانش کاظمیدکترموسوی نسب

1/4/89

بررسي اثر تغييرات سيكل حرارتي بر ريزنشت حفرات كلاس Vترميم شده باكامپوزيت وهمراه   دو نوع باندينگSelf etchوTotal etch

وحید مهرپرتو

دکتردانش کاظمی

دکترداوری

26/12/87

بررسي شاخص DMFTدر دانش اموزان 15ساله مدارس شهريزد درسال 1387

بهروز اکبریان جواد

دکترداوری

دکترحائریان

25/3/88

مقايسه تاثير جهت نوردهي روي استحكام باند ریزكششي (Micro tensile)ادهزیو هاي نسل 5و6

علی نداف بازار نو

دکترداوری

دکترموسوی نسبدکتردانش کاظمی

29/4/89

بررسی اثر زمانهای مختلف خشک کردن با هوا براستحکام باند میکروتنسایل ادهزیوهای تک ظرفی به عاج

رضا رزوبه

دکترموسوی نسب

-

11/9/88

اثرتعداد چرخه های مکانیکی بر استحکام باند ادهزیوهای توتال اچ به عاج

معصومه حاتمی حاجی اقا

دکترموسوی نسب

دکترداوریدکتردانش کاظمی

18/7/88

بررسی ضخامت عاج باقیمانده واکسپوژرهای کشف نشده درحفرات عمیق کلاس vانسان

محمداحمدی نسب ندیکی

دکترموسوی نسب

دکتردانش کاظمی دکترداوری

22/4/89

اثرتعداد لودسایکل برریزنشت ترمیم های کلاس Vترمیم شده با کامپوزیت وادهزیو توتال اچ

محسن حاتمی حاجی اقا

دکترموسوی نسب

دکترداوریدکتردانش کاظمی

17/4/88

مقایسه استحکام باندریز برشی سمانهای رزینی panavia f2, maxcemو variolink II به عاج ریشه دندان گاو

رضا دبیلی نصرابادی

دکتراسدیان

دکتردانش کاظمی

1/9/89

بررسی استحکام فشاری و کششی کامپوزیت نانو (nano) با هیبرید

سید عبدالحجه علوی

دکترداوری

دکترموسوی نسبدکتردانش کاظمی

18/12/88

بررسی اثرچرخه های مکانیکی وحرارتی براستحکام باندریزکششی Clearfile  SE Bondبه عاج سطحی

احسان حاجی قاسمی

دکتردانش کاظمی

دکترداوریدکترموسوی نسب

22/8/89

بررسی اثرزمان خشک کردن باهوا براستحکام باند ریزکششی یک ادهزیو به عاج

علیرضا زاهدی فر

دکترموسوی نسب

دکترداوریدکتردانش کاظمی

15/12/89