پیوند به
موقعیت وب

 

 


دکتر فاطمه عزالدینی
دانشیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت 
Email.ezoddini@ssu.ac.irمحل و ساعت حضور:
شنبه و سه شنبه از ساعت 8 تا 14