پیوند به
موقعیت وب

 

 


دکتر مهدیه دهقانی تفتی
استادیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت 
Email:dehghanim@ssu.ac.ir   


محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 تا 14

دکتر احسان توکلی
استادیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت 
Email:ehsantavakoli@ssu.ac.ir 


محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 تا 14

 

دکتر صنم میربیگی 
استادیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت 
Email:s_mirbeigi@ssu.ac.ir


محل و ساعت حضور:

از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 تا 14