پیوند به
موقعیت وب

 

پایان نامه های گروه رادیولوژی

عنوان

دانشجو

استادراهنما

استادمشاور

تاریخ دفاع

بررسي مشكلات اسكلتي عضلاني دردندانپزشكان شهريزد درشهريورومهروابان درسال1377

خدیجه دهقان طزرجانی

دکترعزالدینی

دکتراخوان کرباسی

1/3/78

بررسي شيوع انومالي مرفولوژيكي رشدتكاملي دندان در راديوگرافي پانوراميك درشهر يزد

حسین احمدی

دکترعزالدینی

-

22/2/80

بررسي علل تكرارراديوگرافيهاي (PA)پري اپيكال دربخش راديولوژي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي يزد

سیدرضا دادصفت

دکترعزالدینی

-

22/12/79

بررسي شيوع دندانهاي نهفته توسط راديوگرافي پانوراميك ومعاينات كلينيكي درمراجعين به دانشكده دندانپزشكي وكلينيك راديولوژي حضرت سجاد(ع)شهريزد

ارین اوجانی

دکترگودرزی پور

-

28/1/80

بررسي شيوع ريشه هاي باقيمانده درراديوگرافي پانوراميك بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي شهريزد

محسن قناعتگر

دکترعزالدینی

دکترنواب اعظم

15/4/80

بررسي ميزان رعايت اصول بهداشت وحفاظت دربرابراشعه Xدرمراكزداراي دستگاه  راديوگرافي داخل دهاني شهرستان يزد

سعید ابراهیمی مقدم

دکترگودرزی پور

-

25/11/79

مقايسه تكنيكهاي راديوگرافي پانوراميك سينوسهاوواترز درتشخيص راديو اپسيته هاي موجود درسينوس ماگزيلا

محمدرضا جهانبخشی

دکترگودرزی پور

-

20/1/81

مقايسه كارايي فيلم هاي داخل دهاني D,E جهت بررسي پوسيدگي هاي پروگزيمالي دندان

کوروش گودرزی پور

دکترعزالدینی

دکترداوری

6/11/81

بررسي ميزان  تغييرات كورتكس زاويه فك پايين بااستفاده از راديوگرافي پانوراميك درزنان بالاي 20سال درسال81-80

نسیم نیافر

دکترعزالدینی

-

20/3/81

بررسي راديوگرافيك شيوع تغييرات كنديل  مفصل گيجگاهي فكي درافراد (50-20ساله)بدون علائم باليني در شهريزد

مهناز مومن زاده نائینی

دکترعزالدینی

-

6/3/81

بررسي ميزان بزرگنمايي دركليشه هاي پانوراميك تهيه شده دردانشكده دندانپزشكي يزد درسال1380

یدالله ابراهیمی

دکترگودرزی پور

-

24/2/81

بررسي ميكروبيولوژيك تيوب وفيلم راديوگرافي درمراكز دولتي وخصوصي راديوگرافي دنداني درشهريزد درسال 1380

سعید کرم زاده مطلق

دکترعزالدینی

-

7/3/81

بررسي راديوگرافيك شيوع استئواسكلروز ايديوپاتيك درناحيه خلفي فك پايين درشهريزد درسال 1381

محمدمهدی سالاری

دکترعزالدینی

-

12/4/81

بررسي حساسيت راديوگرافي پري اپيكالي درتشخيص تحليل اپيكالي ريشه دندان توسط مطالعه بافت شناسي

هوشنگ واحدی گشتیانی

دکترگودرزی پور

دکترشهرابی

1/4/82

بررسي تغييرات زاويه تابش درتعيين دفكت هاي ايجاد شده (مشابه پوسيدگي)درراديوگرافي (بايت وينگ)B.Wدرمحيط غيرزنده

سعید ظهیری

دکترعزالدینی

-

15/10/81

بررسي ميزان اگاهي دندانپزشكان استان يزد ازموارد كاربرد انواع راديوگرافي دردندانپزشكي

وحید سرایش

دکترعزالدینی

-

3/10/81

بررسي ومقايسه ضخامت عاج درزير پوسيدگي پروگزيمالي دركليشه راديوگرافي ونسج دندان

معصومهفاتحی

دکترعزالدینی

دکترداوری

16/4/82

تعيين ميزان  دقت راديوگرافي ديجيتالي ومعمولي درارزيابي طول كانالهاي انحنائ دار  دندانهاي مولر فك پايين مولر فك پايين

مهدی سلطانی

دکترعزالدینی

-

29/2/83

بررسي همبستگي سن تقويمي ٬سن اسكلتي وسن دنداني وسن حاصل  ازراديوگرافي پانوراميك درمراجعه كنندگان به كلينيك هاي دندانپزشكي شهريزد

ستاره داودی

دکترعزالدینیدکتربشردوست

دکترنواب اعظم

14/4/84

بررسي ميزان  دوز جذبي اشعه درپرتونگاري پانوراميك ومقايسه ان با سي تي اسكن

الهام اقبال

دکترعزالدینی

-

22/4/84

بررسي ومقايسه دقت راديوگرافي هاي پانوراميك وپري اپيكال موازي وبايت وينگ درارتباط با تحليل استخوان الوئول

جعفرجوادی شلمانی

دکترعزالدینی

دکترملادکتراکبری

12/4/85

مقايسه اثرسالوادوار پرسيكاوكيتوزان بر ليپيدهاي خوندرموش بزرگ سفيد ازمايشگاهي ويستار

نوشین اسلامپورنرگس میرجلیلی

دکترعزالدینی

دکتروحیدی دکتراخوان کرباسی

27/6/85

بررسي ارتباط سنگهاي پالپي بابيماريهاي ايسكميك قلبي -عروقي

عاطفه السادات هدایتیمحمدجعفررحمانی

دکترعزالدینی

دکترمحمدی دکترصدر دکترشهرابی

25/4/86

بررسي كارايي برنامه نرم افزاري سودوكالر درتكنيك راديوويزيوگرافي جهت تشخيص پوسيدگيهاي اوليه بين دنداني

محمدرضا رشیدی نژادمیبدی

دکترزنگوئی بوشهریدکترداوری

دکترعزالدینی

24/2/87

بررسي ارتباط سن دنداني باشاخص توده بدني BMIدركودكان 12-8ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهريزددرسال85

اکبرشریفی

دکترزنگوئی بوشهری

دکترعزالدینی دکترعقیلی

9/2/86

مقايسه ثبات دانسيتومتريك فيلم هاي داخل دهاني Et وInsightپردازش شده باداروي چامپيون وطيف ساز

فریده زارع کاریزی

دکترزنگویی

دکترعزالدینی

8/3/86

ميزان اگاهي دندانپزشكان شهريزد ازروشهاي كاهش تابش اشعه به بيماران وكاركنان مطب

هوشنگ نوذری

دکترزنگوئی بوشهری

دکترعزالدینی

18/2/87

بررسي تاثير داروي كيتوزان (پودرپوست ميگو)برترميم نقايص استخواني درموشهاي ازمايشگاهي

سمیه خادم

دکترعزالدینی

دکتردانش اردکانی دکترنواب اعظم

31/4/87

بررسي طول ليگامان استيلوهيوئيد درمراجعين 20سال به بالا به دانشكده دندانپزشكي يزد

علی اصغر رسولی

دکترزنگوئی بوشهری

دکترعزالدینی

13/12/87

تعيين همبستگي زاويه گونيال در راديوگرافي پانوراميك وسفالومتري لترال

مجتبی عباسی

دکترزنگوئی بوشهری

دکترعقیلی

18/9/87

ارزيابي اثر عمر دارو بر دقت تشخيص فيلمهاي EوFدرتعيين موقعيت نوك فايل نسبت به اپكس راديوگرافيك

داریوش هنرمندابراهیمی

دکترزنگوئی بوشهری

-

26/11/87

بررسي ميزان ديستورشن راديوگرافي پانوراميك وپري اپيكال وارزيابي Inclinicationدندانهاي عقل رويش يافته

بهنازالسادات بهنیافر

دکترعزالدینی

دکتربوشهری

22/4/88

بررسي موفقيت دربي حسي عصبي كانال تحتاني بااستفاده از شاخص راديوگرافيك لينگولا

فاطمه ایت اللهی

دکترعزالدینی

دکتربحرالعلومی دکترزنگوئی بوشهری

20/4/88

بررسي همبستگي راديو گرافي پانوراميك وجراحي درتعيين موقعيت دندان نهفته مولرسوم نسبت به كانال منديبولار

فائزه فتوحی اردکانی

دکترعزالدینی

دکترزنگوئی بوشهری دکترنواب اعظم

31/4/88

بررسی شیوع سلولهای اتموئید اینفرااوربیتال(سلولهای هالرز)دررادیوگرافی پانورامیک

محمد علی گلستانی

دکترخیام

دکترعزالدینی

25/3/89