پیوند به
موقعیت وب

 

لینک های سریع        
اخبار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت:

قابل توجه کلیه دانشجویان
بخش عملی رادیولوژی دهان، فک و صورت تا تاریخ 25 خرداد سال جاری دایر می باشد و بخش نسبت به پذیرش و درمان مراجعین اقدام می نماید.