پیوند به
موقعیت وب

 

 

دکتر هادی سلیمی
مدیر گروه
استادیار گروه پروتزهای دندانی
Email:
محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14


دکتر محمد حسین لطفی کامران
استادیار گروه پروتزهای دندانی
Email:mhlotfikamran@ssu.ac.ir
محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

 

   

 دکتر عباس فلاح تفتی
استادیار گروه پروتزهای دندانی
Email:abbassfallah@ssu.ac.ir
محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

 

 

دکتر مهناز حاتمی
استادیار گروه پروتزهای دندانی
Email:mahnazhatami@ssu.ac.ir 
محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

 

 

    

 

دکتر نوید عسکری
استادیار گروه پروتزهای دندانی
Email:
محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14